Kotsu Kaikan | Arrow Tokyo
Home >> Event >> Kotsu Kaikan

Kotsu Kaikan

     58th World Money, Stamp and Phonecard Festival
Place:  Kotsu Kaikan (Yurakucho)
Address: 2-10-1 Yurakucho Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006 
Contact Information: Shimbashi Stamp Company
Telephone: (03)-3501-3077

Kotsu Kaikan.jpg
Kotsu Kaikan Map (English).jpg